นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
1.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน : เราจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
2.ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ที่ email : jurnessofficial@gmail.com พร้อมส่งรายละเอียดและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทางเราจะรีบตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข แจ้งผลไปยังลูกค้าให้เร็วที่สุด